karttapohjainen tiesääjärjestelmä intrinway kunnossapitäjille

Tiesääjärjestelmä on automaattinen tietojärjestelmä, joka välittää sää- ja kelitiedot sekä niiden ennusteet teiden kunnossapidosta vastaaville ammattilaisille. Tiesääasemaverkosto havainnoi jatkuvasti säätä ja keliä kaikilla pääteillä. Taustajärjestelmä kerää, jalostaa ja tallentaa kentältä saatavan datan. Sää- ja liikennetietoja seurataan karttakäyttöliittymiin perustuvilla sovelluksilla.

Intrinsicillä on vuosien kokemus tiesääjärjestelmien kehittämisestä tehostamaan valtakunnallisen ja kunnallisen tieverkon kunnossapitoa vaihtuvissa sää- ja keliolosuhteissa:

 • Sää- ja kelitiedon hallinta
 • Ennakoivat toimenpiteet
 • Oikea-aikainen liukkauden torjunta
 • Nopea liikkeellelähtö
 • Suolan käytön optimointi
 • Suunnitelmallinen toiminta

Tiesääjärjestelmä ammattilaisille

Intrinsic toimittaa tiesääjärjestelmiä teiden talvikunnossapidosta vastaaville ammattilaisille. Tarjontamme kattaa tarvittavat taustajärjestelmät sekä käyttöliittymäsovellukset tiesäätilanteen tarkkailuun ja päätöksenteon tueksi.

Tiesääjärjestelmän taustalla olevat sovellukset keräävät, jalostavat ja tallentavat tiesää- ja liikennemittausasemilta sekä kelikameroilta saatavan havaintodatan. IntrinWay on sovellus tiesään ja kelitilanteen visualisointiin ja toimii keskeisenä työkaluna, kun tehdään talvikunnossapidon kannalta tärkeitä päätöksiä. IntrinWay on käytössä Fintrafficin tiesään ja talvikunnossapidon ammattilaisilla.

Suomessa kylmä ja luminen talvi sekä vaihtelevat sääolosuhteet aiheuttavat haasteita kelitilanteen hallintaan. Kelitilannetta pitää seurata jatkuvasti, jotta voidaan tehdä talvihoidon kannalta oikeat kunnossapitopäätökset. Tavoitteena on turvallinen ja joustavasti etenevä liikenne. 

Intrinsic tarjoaa myös asiakaskohtaisia tiesääjärjestelmiin liittyviä ratkaisuja, esimerkkinä ohjausliitynnät liikenteenhallintaan ja kunnossapitojärjestelmiin.

Kun toimitamme ratkaisun asiakkaalle, toimitamme myös täyden tuen järjestelmän koko elinkaaren ajaksi.


IntrinWay

IntrinWay on Intrinsicin kehittämä tiesäätiedon visualisointisovellus ja päätöksenteon tukijärjestelmä. IntrinWay:n käyttäjiä ovat tiesääammattilaiset kunnossapidossa, liikennekeskuksissa ja tutkimustehtävissä. IntrinWayn keskeisiä ominaisuuksia ovat muun muassa:

 • Sään, liikennevirtojen ja tien olosuhdetietojen tarkkailu pohjautuen havaintojen ja ennusteiden visualisointiin
 • Visualisointi tukee nopeita päätöksiä talvikunnossapidon toimenpiteissä
 • Tutka- ja satelliittikuvien katselu samassa sovelluksessa
 • Kaikki oleellinen tieto helposti hahmotettavassa muodossa. Eri tiedot voidaan jaotella omiin ikkunoihinsa halutulla tavalla
 • Jokaiselle esitystavalle ja tietolajille voidaan tehdä tallennettavia tyylimäärityksiä, joilla saadaan IntrinWay:ssä näytettävä tieto vastaamaan tarkasti käyttäjän tarpeita
 • Sovelluksen ikkunoissa näytetään maksimaalinen määrä tietoa, ei turhia valintaruutuja ja palkkeja
 • Yhteys havaintoasemien ja kameroiden kunnossapitojärjestelmään voidaan integroida suoraan IntrinWay:n käyttöliittymään.

Karttaikkuna

 • Nopeasti toimiva karttapalvelinpohjainen karttasovellus
 • Kaikkeen asemien mittaustietoon ja kamerakuviin pääsee kartalta yhdellä klikkauksella 
 • Asemasymbolit voidaan värikoodata halutun anturiarvon mukaisesti
 • Tuulen suunta ja voimakkuus nähtävissä suoraan asemasymboleista
 • Käyttäjä voi vapaasti vaihtaa karttaikkunassa näytettävien karttatasojen järjestystä ja läpinäkyvyyttä.
 • Tutkakuvia ja haluttuja anturiarvoja voidaan animoida kartan päällä samaan aikaan
 • Asemien ja kameroiden toiminnan tilatieto näkyy halutessa kartalla
 • Asemien ja kameroiden kunnossapitojärjestelmä on avattavissa suoraan tilatietoa klikkaamalla
tiesääjärjestelmä ammattilaisille karttaikkuna kelikamera

Tutkakuvaikkuna

 • Tutkakuvatuotteita voi animoida paitsi karttaikkunassa niin myös erillisessä tutkakuvaikkunassa
karttaikkuna tiesääjärjestelmä

Kelikamerakuvat

 • Kelikamerakuvat avataan suoraan kartalta kamerasymbolia klikkaamalla
 • Kuvaikkunassa kameran ja esiasentojen kuvia on mahdollista selata ja animoida ja zoomata haluttuun tasoon
 • Tilanneseurantaa varten voidaan määritellä usean kameran kuvista koostuvia automaattisesti päivittyviä koosteanimaatioita
kelikamerakuvat_monikuvaikkuna_tiesääjärjestelmä

Tiesääasemat käyräikkunassa

 • Käyräikkunassa tarkastellaan asemakohtaisia havainto- ja ennustearvoja aikasarjoina
 • Käyttäjä voi parametroida erilaisia käyrätyylejä ja valita niihin halutut anturit, aikamääreet ja esitystavat
 • Parametroitavan värikoodauksen avulla käyttäjä saa yhdellä silmäyksellä havainnollisen kuvan keliolosuhteiden kehittymisestä aseman ympäristössä
 • Käyräikkuna avataan yksinkertaisesti kartalta asemasymbolia klikkaamalla
tiesääasema ja liikennemittausasema tiesääjärjestelmän käyräikkunassa

Liikennemittaustiedot

 • Myös liikennemittausasemien asemakohtaisia havaintoarvoja tarkastellaan trendikäyrinä käyräikkunoissa.
 • Liikenteen joustavuuden kannalta kiinnostavia suureita ovat usein liikenteen sujuvuus, ajoneuvojen määrät ja keskinopeudet.

Taulukkoikkuna

 • Taulukkoikkunassa esitetään asemien mittausdata tiiviissä taulukkomuodossa
 • Käyttäjä parametroi taukulossa näkyvät anturit ja esitystavan. Data voi olla tiesää- tai liikennemittausasemilta
 • Taulukosta pääsee suoraan tarkastelemaan yksittäisen aseman tietoja käyräikkunaan

Satelliittikuvat

 • Satelliittikuvien tarkasteluun ja animointiin on käytössä tutkakuvaikkunaan vastaava Satelliittikuvaikkuna
 • Ikkunassa näytetään järjestelmään määritellyt satelliittikuvatuotteet, esimerkiksi Meteosat- ja NOAA-kuvat.
tiesääjärjestelmä satelliittikuvat

Liukuvärikartat

 • Tarpeelliset animoitavat liukuvärikuvat määritellään haluttujen anturiarvojen pohjalta, esimerkiksi tien lämpötila, kastepiste, jne.
 • Animaatiot jatkuvat saumattomasti havaintoarvoista ennustearvoihin, mikäli valitulle anturille on ennusteet saatavilla.
ilman ja tien lämpötila gradientti tiesääjärjestelmässä

Tiesääjärjestelmän taustajärjestelmä

 • Tiesääjärjestelmän taustajärjestelmä vastaa tiesää- ja liikennemittaustiedon, kamerakuvien ja muun tietosisällön keräämisestä, jalostuksesta ja tallennuksesta
 • IntrinWayn taustajärjestelmä on skaalautuva, avoin ja modulaarinen. Asemien ja kameroiden lukumäärää ei ole rajoitettu
 • Tiedonsiirrossa käytetään avoimia rajapintoja. Tyypillisesti taustajärjestelmän sisältämää tietoa hyödyntävät IntrinWay:n lisäksi erilaiset tiesääammattilaisten loppukäyttäjäsovellukset, liikenteenhallintajärjestelmät, analysointi- ja ennustepalvelut sekä mahdolliset lisäarvopalvelut
 • Taustajärjestelmään saadaan tuotua tietoa avointen rajapintojen kautta, esimerkiksi ennustedataa sekä mittausdataa eri keruujärjestelmistä
 • Taustajärjestelmässä myös hallinnoidaan ja ohjataan koko järjestelmän toimintaa ja parametritietoja. Kuten asemien ja kameroiden metadataa, käyttäjätietoja, käyttöliittymien tyyliasetuksia, toimintalokeja, jne.

Tuki ja ylläpito

Olemme sitoutuneet tukemaan, ylläpitämään ja kehittämään toimittamiamme järjestelmiä koko niiden elinkaaren ajan. Järjestelmien hankintavaiheessa yhteisesti sovittava ylläpitosopimus muodostaa pohjan luottamukselliselle ja pitkäaikaiselle kumppanuudelle. Asiakaspalvelumme kattaa:

 • Järjestelmän huolto- ja ylläpitotoimet
 • Metadatan ylläpito
 • Toiminnan seurata ja optimointi
 • Tarvittavat help-desk-palvelut
 • Erikseen sovittavat räätälöidyt tukitoimet
 • Asiakaskohtaiset sovellukset ja järjestelmäintegraatiot

Kiinnostuitko?